Sopimusehdot

Sisällys:


1. Yleistä

2. Sopimuksen syntyminen

3. Maksut

4. Toimitus

5. Palvelun käyttö

6. Tunnisteet ja tietoturva

7. Palvelussa kertyvien asiakastietojen käyttö

8. Huolto, korjaukset ja muutokset

9. Palvelujen käytön keskeyttäminen

10. Vastuu virheistä ja vahingonkorvausvastuu

11. Sopimuksen päättyminen

12. Sopimusehtojen muutokset

13. Toimittajan ja asiakkaan väliset ilmoitukset

14. Intranet- ja ekstranet-palvelujen erityisehdot

15. Ehtojen voimassaolo

16. Erimielisyydet---------------


1 YLEISTÄ

1.1 Soveltamisala

Näitä erityisehtoja sovelletaan Auranmaan Aluetietoverkko Oy:n (toimittaja) Internet-pohjaisten tuotteiden ja palveluiden toimituksiin kuluttaja-, yritys- tai yhteisöasiakkaalle tuotteiden ja palveluiden loppukäyttäjinä (asiakas). Lisäksi sovelletaan toimittajan tietoliikennetuotteiden yleisiä sopimusehtoja kuluttajille tai yrityksille ja yhteisöille sen mukaan minä asiakas on sopimuksen solminut. 


1.2 Kohde

Nämä erityisehdot koskevat mm. seuraavia toimittajan Internet-tuotteita ja -palveluita:


www-domainin hallinnointi

DNS-palvelu

Sähköpostipalvelut

Intranet-palvelut

Ekstranet-palvelut


Ohjelmistoihin luovutetaan vain käyttöoikeus.


2 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Sopimus syntyy, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai kun toimittaja tilaus- tai toimitusvahvistuksella on hyväksynyt tilauksen tai kun asiakas on tilauksen tehnyt.


3 MAKSUT

Asiakas maksaa liittymis-, kuukausi- ja käyttömaksut kulloinkin voimassaolevan Toimittajan hinnaston mukaisesti. Kuukausikohtaiset maksut laskutetaan etukäteen 2 kk tai 6 kk laskutusjaksoissa. Verotuskäytännöstä, lainsäädännöstä tai muusta vastaavasta seikasta aiheutuvat hinnanmuutokset tulevat voimaan välittömästi.


Laskut on maksettava niissä mainittuna eräpäivänä. Mikäli maksu viivästyy, on Toimittajalla oikeus periä eräpäivän jälkeiseltä ajalta viivästyskorko sekä perimismaksu. Jos maksu viivästyy maksukehotuksesta huolimatta, Toimittajalla on oikeus estää palvelun käyttö. Toimittajalla on oikeus periä maksu käytön uudelleen aloittamisesta.


Toimittaja varaa oikeuden muuttaa palvelun hintaa ja hinnoittelurakennetta. Asiakkaalle ilmoitetaan hinnaston muutoksista yhtä kuukautta ennen niiden voimaantuloa. Asiakkaalla on oikeus kahden viikon ajan hinnanmuutoksesta tiedon saatuaan irtisanoa sopimus päättymään välittömästi.


Toimittajalla on oikeus periä asiakkaalta kohtuullinen takuumaksu ennen palvelun avaamista. Takuumaksu voi olla Toimittajan harkinnan mukainen korkeintaan 500 euroa yhtä Toimittajan kuukausimaksullista palvelua kohtaan. 


4 TOIMITUS

Toimittaja avaa palvelun asiakkaan käyttöön tai luovuttaa asiakkaalle palvelun käyttöön tarvittavat tunnisteet sovittuun aikaan mennessä. Jos toimitusaikaa ei ole sovittu, se on vähintään neljä (4) viikkoa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. Toimittaja ei vastaa toimitusajan viivästyksistä, mikäli se suoranaisesti johtuu viranomaisten toiminnasta.


5 PALVELUN KÄYTTÖ


5.1 Yleistä

Asiakkaan tulee noudattaa sopimusehtoja, hyvää Internet-tapaa, mahdollisesti annettavia ohjeita sekä maksaa toimittajalle kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut. Asiakkaan tulee toimia niin, että toimittajalle tai muille käyttäjille ei aiheudu vahinkoa.


5.2 Palvelun käyttövälineet

Asiakas hankkii omalla kustannuksellaan kaikki palvelua varten tarvittavat laitteet, ohjelmistot, liittymät ja yhteydet ja vastaa niiden toimintakunnosta sekä huolehtii siitä, etteivät ne haittaa tai häiritse toimittajan tai muun tietoliikenneverkon toimintaa tai niiden käyttämistä tai niiden muita käyttäjiä. Toimittaja ei vastaa asiakkaan käyttämien laitteiden tai muiden ohjelmien toiminnasta tai yhteensopivuudesta palveluun.


5.3 Käyttövastuu

Asiakas liittää tietojärjestelmänsä tai sen osan palveluun ja käyttää palvelua omalla vastuullaan. Asiakas vastaa omasta ja henkilökuntansa toiminnasta palvelussa, sekä palveluun jättämistään ja mahdollisesti muihin tietoliikenneverkkoihin levinneistä teksteistä, ohjelmista, tiedoista, tilauksista ynnä muista vastaavista toiminnoista ja niiden tekijän- ja teollisoikeuksista, mahdollisten lupien hankkimisesta ja kustannuksista, muusta laillisuudesta sekä niihin kohdistuvien rikkomusten aiheuttamista seurauksista. Toimittaja ei vastaa asiakkaan palvelua hyväksi käyttäen kolmansilta osapuolilta saamista tiedoista eikä palvelua hyväksikäyttäen saatujen muiden palveluiden sisällöistä eikä toimivuudesta.


5.4 Yhteyden sulkeminen

Asiakas vastaa siitä, että tietoliikenneyhteys asiakkaan ja palvelun välillä katkaistaan käytön jälkeen. Toimittaja ei vastaa auki jätetystä yhteydestä aiheutuvista kustannuksista.


5.5 Käyttöoikeuden ulottuvuus

Palvelun käyttöä varten asiakkaalle luovutettujen ohjelmien käyttöoikeus rajoittuu sopimuksen voimassaoloaikaan. Ohjelmien kopiointi ja edelleenluovutus on kielletty.


5.6 Palvelun käyttö omaan liiketoimintaan

Asiakas ei saa hyödyntää palvelua oman palvelunsa tai tuotteensa osana, eikä jälleenmyydä ostamiaan palveluita ilman toimittajan suostumusta.


5.7 Palvelun käyttö välitykseen

Asiakas ei saa välittää kolmannen osapuolen liikennettä liittymänsä kautta palveluihin, eikä jakaa palveluita asiakkaan organisaation ulkopuolelle sopimatta tästä erikseen toimittajan kanssa.


6 TUNNISTEET JA TIETOTURVA


6.1 Tunnisteet

Asiakkaan toimittajalta käyttöönsä saamat tunnisteet säilyvät toimittajan omistuksessa eikä asiakkaalla ole oikeuksia niihin sopimuksen päätyttyä. Toimittajalla on oikeus muuttaa palvelun käyttäjätunnusta, numeroita ja muita tunnisteita, jos viranomaismääräykset tai verkosta, asiakkaasta, palvelun toimittamisesta tai tietoturvasta johtuvat tai muut vastaavat syyt sitä vaativat. Toimittaja ilmoittaa muutoksista asiakkaalle hyvissä ajoin ennen muutosta.


6.2 Tietoturva

Asiakkaan on säilytettävä käyttäjätunnus, salasana ja kaikki muut näihin verrattavat palvelun tunnistetiedot siten, että ne eivät joudu ulkopuolisten käyttöön. Asiakas vastaa tunnisteidensa avulla tapahtuneesta käytöstäja salasanan vaihdosta aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista.


6.3 Suojaukset

Asiakas vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän, lähiverkon tai muun vastaavan atk-laitteen tai järjestelmän suojauksista ja suojauksen tasoista sekä kaikista liittymän turvamekanismeista ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä palveluverkkoon tieten tai tuottamuksellisesti tuomiensa atk-viruksien ynnä muiden vastaavien seikkojen toimittajalle, käyttäjille tai

kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.


7 PALVELUSSA KERTYVIEN ASIAKASTIETOJEN KÄYTTÄMINEN


Toimittajalla ja toimittajaan nähden osakassuhteessa olevilla yhtiöillä on oikeus markkinoida asiakkaalle palveluita ja tuotteita tämän sopimuksen sisältämän palvelun tuottamisessa syntyneiden tunnistamistietojen perusteella. Toimittajalla on oikeus tässä tarkoituksessa laatia asiakkaasta esim. ns. käyttäjäprofiili ja antaa siitä tietoja osakassuhteessa oleville yhtiöille. Asiakkaalla on oikeus estää omien tietojensa käyttö ilmoittamalla asiasta toimittajalle.


8 HUOLTO, KORJAUKSET JA MUUTOKSET


Palvelun mahdolliset häiriöt ja viat korjataan toimittajan normaalina työaikana ja niin pian kuin mahdollista. Toimittajalla on alan kehitys huomioon ottaen oikeus muuttaa palvelun toteuttamistapaa ja palvelun ominaisuuksia. Mikäli toimittaja tekee huolto- muutos- ym. töitä, ei toimittaja ole vastuussa, jos näiden töiden vuoksi asiakkaan teknistä varustusta tarvitsee säätää tai muulla tavalla mukauttaa tai se ei enää riitä palvelun toteuttamisessa tai käyttämisessä tai asiakkaan teknisissä laitteissa ilmenee muita seurauksia. Jos asiakas ilmoittaa toimittajalle toimittajan tietoverkon tai palvelun viasta, jonka syy on asiakkaan laitteissa tai ohjelmissa, vastaa asiakas toimittajalle aiheutuneista kuluista.


9 PALVELUN KÄYTÖN KESKEYTTÄMINEN


Toimittajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää liikenne palveluverkossaan, jos se on välttämätöntä palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai teleliikenteen turvaamiseksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät. Toimittaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku kauan ja että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Toimittaja pyrkii ilmoittamaan asiakkaalle keskeytyksestä etukäteen. Toimittaja ei vastaa toimenpiteistä aiheutuneesta haitasta eikä keskeytyksestä makseta korvauksia. Toimittajalla on oikeus ennalta ilmoittamatta keskeyttää ja estää heti sellainen palvelun käyttö ja tietoliikenne, sekä poistaa sellainen materiaali, jonka viranomainen, kolmas osapuoli tai toimittaja perustellusti toteaa loukkaavan hyvää tapaa tai lain määräyksiä. Toimittajalla on oikeus keskeyttää palvelun käyttäminen, jos asiakas on jättänyt maksamatta erääntyneen laskun ja viivästys on jatkunut maksukehotuksesta huolimatta yli 14 vuorokautta. Toimittajalla on oikeus periä hinnaston mukainen maksu keskeytetyn palvelun uudelleen kytkemisestä.


10 VASTUU VIRHEISTÄ JA VAHINGONKORVAUSVASTUU


10.1 Toimittajan vastuu

Toimittaja vastaa välittömiksi luokiteltavista vahingoista, jotka ovat tapahtuneet asiakkaalle toimittajan omakätisen toiminnan kautta. Toimittaja rajoittaa vastuun tällaisessa tapauksessa kuitenkin enintään asiakkaan yhden (1) kuukauden käyttömaksua vastaavaan summaan. Hyvitys suoritetaan palvelun veloituksettomana käyttöaikana. Toimittaja ei vastaa ennalta arvaamattomista, yllättävistä eikä välillisistä vahingoista.


10.2 Asiakkaan vastuu

Jos palvelua käytetään asiakkaan tieten lain- tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan ja se vahingoittaa toimittajaa tai sen good will´iä, asiakas vastaa toimittajalle aiheutuneesta vahingosta. Asiakas vastaa toimittajalle, toimittajan käyttämille laitteille ja ohjelmistoille, tietoliikenneverkolle ja sen muille käyttäjille aiheuttamistaan vahingoista. Asiakkaan on korvattava toimittajalle ne kustannukset, jotka tämä mahdollisesti joutuu maksamaan kolmannelle osapuolelle asiakkaan toimenpiteiden tai asiakkaan laitteiston vikojen, häiriöiden tai asiakkaan laitteiston toimittajan verkkoon yhteensopimattomuuden vuoksi. Mikäli kolmas osapuoli käynnistää toimittajaa vastaan oikeudenkäynnin tai ryhtyy muihin toimiin toimittajaa vastaan asiakkaan tietoverkossa toiminnan takia, asiakas vastaa tästä toimittajalle aiheutuvista kustannuksista.


11 SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN


11.1 Irtisanominen


11.1.1 Irtisanomisaika

Sopimus on voimassa sovitun määräajan tai toistaiseksi. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on irtisanottava kirjallisesti, ja se päättyy yhden (1) kuukauden kuluttua irtisanomiskuukauden päättymisestä.


11.1.2 Irtisanominen välittömin vaikutuksin

Toimittajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättyväksi välittömästi, mikäli sopimuksen jatkamisella aiheutettaisiin kohtuutonta haittaa toimittajalle tai jos palvelun tuottaminen aiheuttaa toimittajalle kohtuuttomia kustannuksia.


11.1.3 Etukäteismaksujen palautus

Mikäli toimittaja irtisanoo sopimuksen, saamatta jääneestä palvelusta etukäteen maksettu hinta palautetaan rahana ilman korkoa tai käytetään mahdollisesta sopimuksen ehtojen rikkomisesta syntyneen asiakkaan maksuvelvoitteen maksamiseksi. Mikäli asiakas irtisanoo sopimuksen, saamatta jääneestä palvelusta etukäteen maksettua hintaa ei palauteta, ellei toimittaja pidä sitä aiheellisena. Liittymismaksua ei palauteta.


11.2 Sopimuksen purkaminen

Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, kun palvelun käyttö on ollut maksulaiminlyönnin takia keskeytettynä yli 14 vuorokautta tai kun asiakas on rikkonut sopimusehtoja muutoin olennaisesti, etenkin, jos asiakas muistutuksesta huolimatta ei täytä sopimusvelvoitteitaan, on määrätty liiketoimintakieltoon, asetettu konkurssiin, selvitystilaan tai todettu muutoin maksukyvyttömäksi tai on menettänyt tai jättänyt hankkimatta palvelussa tarvittavat viranomais- tai muut luvat, häiritsee muuta teleliikennettä tai muita käyttäjiä, käyttää tai sallii käytettävän palvelua laittomaan tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan, tai välittää kolmannen osapuolen liikennettä.


Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, jos asiakkaan liittymä, jonka kytkettynä oloa palvelun tarjoaminen edellyttää, suljetaan.


12 SOPIMUSEHTOJEN MUUTOKSET

Toimittajalla on oikeus tarvittaessa muuttaa näitä ehtoja ja palvelun sisältöä sekä palvelusta perittäviä maksuja. Toimittaja saa tehdä vähäisiä muutoksia ilmoituksetta. Toimittajan on ilmoitettava olennaisista muutoksista asiakkaalle yksi (1) kuukausi ennen muutosten voimaantuloa. Asiakkaalla on oikeus kahden viikon ajan sopimusehtojen muutoksesta tiedon saatuaan irtisanoa sopimus päättymään välittömästi. Toimittaja ei vastaa muutoksista asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista.


13 TOIMITTAJAN JA ASIAKKAAN VÄLISET ILMOITUKSET


13.1 Ilmoittamistavat

Toimittajan ja asiakkaan väliset ilmoitukset voidaan toimittaa perille joko kirjallisesti, faksilla, www-sivujen välityksellä tai sähköpostitse. (Huom. ks. Kohta 14.1 irtisanominen) Sähköpostitse ja www-sivujen välityksellä toimitetun viestin katsotaan tulleen perille sillä hetkellä, kun viestin vastaanottajan tässä sopimuksessa tarkoitetussa palvelussa käyttämä laite on ottanut vastaan sanotussa järjestelmässä olevaan sähköpostiosoitteeseen tai www-sivuosoitteeseen toisen osapuolen lähettämän viestin.


13.2 Tietojen muutokset

Asiakkaan nimi, katu- ja postiosoite ja vastuuhenkilö, jolla on oikeus edustaa asiakasta, on oltava aina toimittajan tiedossa.


14 INTRANET- JA EKSTRANET-PALVELUJEN ERITYISEHDOT


14.1 Yleistä

Asiakkaan intranet tai ekstranet asennetaan toimittajan tai tämän yhteistyöyrityksen omistamaan palvelinympäristöön. Toimittaja avaa palvelun asiakkaan käyttöön ja luovuttaa asiakkaalle sovittuna ajankohtana palvelun käyttöön tarvittavat tunnisteet ja dokumentaation.


14.2 Asiakkaan sivusisällön tietojen muutokset

Asiakas vastaa omalla tunnuksellaan tehdyistä muutoksista. Asiakas vastaa graafisesta ilmeestä, kuvista ja sen tietokantojen sisällöstä ja päivityksestä kaikilta osin. Asiakas vastaa myös siitä, että tiedot, kuvat, hinnat ym. vastaavat tiedot ovat oikeita ja ajan tasalla.


14.3 Toimittajan vastuun rajaus

Toimittaja ei vastaa pankkien ym. palvelussa mukana olevien rahalaitosten ja tahojen maksumenetelmien ym. toimivuudesta, eikä maksun kirjautumisesta asiakkaan tilille eikä pankin järjestelmään lähettämästä ilmoituksesta.


15 EHTOJEN VOIMASSAOLO

Nämä ehdot ovat voimassa 1.1.2001 lukien toistaiseksi.


16 ERIMIELISYYDET

Sopimusosapuolilla on ensisijainen neuvotteluvelvoite. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sovintoon, tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan Loimaan käräjäoikeudessa.